Main Logo

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Etn. VERSCHUEREN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst en elke levering van goederen of diensten tussen Etn. VERSCHUEREN en de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen door partijen.

2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de klant verondersteld van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen, alsook van de toepassing ervan op zij bestelling en er alle onderdelen van te hebben aanvaard.

3. De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van
de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

4. Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen en offertes van Etn. VERSCHUEREN, zowel ten aanzien van de prijs, de inhoud, de uitvoering als de levering, steeds vrijblijvend en geschieden onder
voorbehoud van voldoende voorraad. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet langer beschikbaar is.

5. Elke annulering van een bestelling door de klant moet steeds schriftelijk gebeuren en is slecht geldig mits schriftelijke aanvaarding door Etn. VERSCHUEREN. In geval van annulering door de klant, is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40 % van het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Etn. VERSCHUEREN om haar werkelijke schade te
vorderen indien deze het overeengekomen forfait zou overstijgen. Onverminderd het voorgaande, heeft Etn. VERSCHUEREN steeds het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

6. Bij wijziging van de bestelling ten verzoeke van de klant, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

7. De verschuldigde vergoeding zal, verhoogd met de BTW, per factuur aangerekend worden aan de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van Etn. VERSCHUEREN betaalbaar op hun vervaldag.

8. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk aanvaard beschouwd.

9. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en worden eventuele
toegestane betalingsvoorwaarden voor niet geschreven gehouden. Etn. VERSCHUEREN behoudt zich tevens het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de
lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10. Elke som welke is verschuldigd door de klant, doch niet of niet tijdig op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, en met verwijlinteresten à rato van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.

11. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

12. Indien de klant verschillende opeisbare schulden heeft, heeft Etn. VERSCHUEREN het recht om in afwijking van artikel 1253 BW betalingen aan te rekenen op een schuld van haar keuze.

13. Etn. VERSCHUEREN behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur op te maken of betalingswaarborgen te eisen. Bij niet betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag behoudt
Etn. VERSCHUEREN zich het recht voor om de uitvoering van de werken of leveringen te staken in afwachting van volledige betaling, zonder dat hiervoor door de klant een schadevergoeding kan
worden geëist.

14. De klant dient bij de levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen, op straffe van verval en van enig
recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden gemeld aan Etn. VERSCHUEREN.

15. Etn. VERSCHUEREN behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van
laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire intresten en kosten, integraal betaald zijn. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant niet
gerechtigd om deze goederen te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen.

16. In geval van overmacht is Etn. VERSCHUEREN bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van al haar betaalde
bedragen. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Etn. VERSCHUEREN en die de uitvoering van diens verbintenissen onmogelijk maken,
bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

17. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Etn. VERSCHUEREN en de klant is steeds het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten met Etn. VERSCHUEREN.

Main Logo
Openingsuren
MA09:00–12:00 & 12:30-17:00
DI09:00–12:00 & 12:30-17:00
WO09:00–12:00 & 12:30-17:00
DO09:00–12:00 & 12:30-17:00
VR09:00–12:00 & 12:30-17:00
ZA09:00–13:00
ZOGesloten